BDO - Patch Day 12/9/2020

It's December 9 Twenty-Twenty #chrispoli #youtube #blackdesertonline